طراحی و تولید پنجره ورودی نگهبانی 

طراحی و تولید پنجره ورودی نگهبانی 

 

 

نام پروژه : شرکت باطری پاسارگاد 

محل پروژه : سمنان – گرمسار – شهرک صنعتی گرمسار 

پروفیل مصرفی : وین تک 

مسؤلیت تولید و نصب پنجره های این مجتمع با مجموعه کیاوین بوده 

 


 

ساخت پنجره های دوجداره : 

ساخت گیت نگهبانی و پنجره ها در 1 پارت تولید و نصب شده است 

 

تولید پنجره پنجره پنجره کیاوین پنجره وین تک کیاوین پنجره دوجداره کیاوین پنجره دوجداره تولید پنجره وین تک پنجره وین تک پروفیل وین تک پنجره دوجداره وین تک ساخت پنجره وین تک ساخت پنجره ساخت پنجره دوجداره ساخت پنجره تولید پنجره کارگاه ساخت پنجره تولید کنندگان پنجره نحوه ساخت پنجره روش ساخت پنجره دوجداره وین تک روش ساخت پنجره دوجداره وین تک پنجره هلالی پنجره هلالی وین تک پنجره هلالی دوجداره پنجره دوجداره هلالی پنجره دوجداره هلالی وین تک وین تک هلالی تولید پنجره هلالی تولید پنجره هلالی وین تک تولید پنجره دوجداره هلالی تولید پنجره دوجداره هلالی وین تک

تولید پنجره 
پنجره 
پنجره کیاوین 
پنجره وین تک 
کیاوین 
پنجره دوجداره کیاوین 
پنجره دوجداره 
تولید پنجره وین تک 
پنجره وین تک 
پروفیل وین تک 
پنجره دوجداره وین تک 
ساخت پنجره وین تک 
ساخت پنجره 
ساخت پنجره دوجداره 
ساخت پنجره 
تولید پنجره 
کارگاه ساخت پنجره 
تولید کنندگان پنجره 
نحوه ساخت پنجره 
روش ساخت پنجره دوجداره وین تک 
روش ساخت پنجره دوجداره 
وین تک 
پنجره هلالی 
پنجره هلالی وین تک 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره دوجداره هلالی وین تک 
وین تک هلالی 
تولید پنجره هلالی 
تولید پنجره هلالی وین تک 
تولید پنجره دوجداره هلالی 
تولید پنجره دوجداره هلالی وین تک تولید پنجره پنجره پنجره کیاوین پنجره وین تک کیاوین پنجره دوجداره کیاوین پنجره دوجداره تولید پنجره وین تک پنجره وین تک پروفیل وین تک پنجره دوجداره وین تک ساخت پنجره وین تک ساخت پنجره ساخت پنجره دوجداره ساخت پنجره تولید پنجره کارگاه ساخت پنجره تولید کنندگان پنجره نحوه ساخت پنجره روش ساخت پنجره دوجداره وین تک روش ساخت پنجره دوجداره وین تک پنجره هلالی پنجره هلالی وین تک پنجره هلالی دوجداره پنجره دوجداره هلالی پنجره دوجداره هلالی وین تک وین تک هلالی تولید پنجره هلالی تولید پنجره هلالی وین تک تولید پنجره دوجداره هلالی تولید پنجره دوجداره هلالی وین تک

 

پروفیل مصرفی در این پروژه با توجه به در خواست کارفرما از نوع پروفیل وین تک  بوده 

زمان تقریبی برای ساخت پنجره های پروژه 1 ماه اعلام شده بود که مجموعه کیاوین موفق شد در زمان کوتاه تری 

به تعهدات خود عمل کند و قبل از موعد مقرر پنجره ها تحویل شد 

 

 تولید پنجره پنجره پنجره کیاوین پنجره وین تک کیاوین پنجره دوجداره کیاوین پنجره دوجداره تولید پنجره وین تک پنجره وین تک پروفیل وین تک پنجره دوجداره وین تک ساخت پنجره وین تک ساخت پنجره ساخت پنجره دوجداره ساخت پنجره تولید پنجره کارگاه ساخت پنجره تولید کنندگان پنجره نحوه ساخت پنجره روش ساخت پنجره دوجداره وین تک روش ساخت پنجره دوجداره وین تک پنجره هلالی پنجره هلالی وین تک پنجره هلالی دوجداره پنجره دوجداره هلالی پنجره دوجداره هلالی وین تک وین تک هلالی تولید پنجره هلالی تولید پنجره هلالی وین تک تولید پنجره دوجداره هلالی تولید پنجره دوجداره هلالی وین تکتولید پنجره 
پنجره 
پنجره کیاوین 
پنجره وین تک 
کیاوین 
پنجره دوجداره کیاوین 
پنجره دوجداره 
تولید پنجره وین تک 
پنجره وین تک 
پروفیل وین تک 
پنجره دوجداره وین تک 
ساخت پنجره وین تک 
ساخت پنجره 
ساخت پنجره دوجداره 
ساخت پنجره 
تولید پنجره 
کارگاه ساخت پنجره 
تولید کنندگان پنجره 
نحوه ساخت پنجره 
روش ساخت پنجره دوجداره وین تک 
روش ساخت پنجره دوجداره 
وین تک 
پنجره هلالی 
پنجره هلالی وین تک 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره دوجداره هلالی وین تک 
وین تک هلالی 
تولید پنجره هلالی 
تولید پنجره هلالی وین تک 
تولید پنجره دوجداره هلالی 
تولید پنجره دوجداره هلالی وین تک تولید پنجره پنجره پنجره کیاوین پنجره وین تک کیاوین پنجره دوجداره کیاوین پنجره دوجداره تولید پنجره وین تک پنجره وین تک پروفیل وین تک پنجره دوجداره وین تک ساخت پنجره وین تک ساخت پنجره ساخت پنجره دوجداره ساخت پنجره تولید پنجره کارگاه ساخت پنجره تولید کنندگان پنجره نحوه ساخت پنجره روش ساخت پنجره دوجداره وین تک روش ساخت پنجره دوجداره وین تک پنجره هلالی پنجره هلالی وین تک پنجره هلالی دوجداره پنجره دوجداره هلالی پنجره دوجداره هلالی وین تک وین تک هلالی تولید پنجره هلالی تولید پنجره هلالی وین تک تولید پنجره دوجداره هلالی تولید پنجره دوجداره هلالی وین تک

 


 

اجرای پنجره دوجداره : 

اجرای پنجره دوجداره پروژه مجتمع باران پنج توسط نصابان مجرب مجموعه کیاوین در کوتاه ترین زمان اجرا شد 

 

پنجره 
پنجره کیاوین 
پنجره دوجداره 
کیاوین 
پنجره وین تک 
پنجره دوجداره وین تک 
وین تک 
نصب پنجره 
نصب پنجره دوجداره 
نصب پنجره 
نصب پنجره وین تک 
نصب پنجره دوجداره وین تک 
پنجره وین تک در گرمسار 
پنجره در گرمسار 
پنجره هلالی 
پنجره هلالی وین تک 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره هلالی دوجدار وین تک 
نصب نجره 
نصب پنجره وین تک 
نصب پنجره هلالی 
نصب پنجره دوجداره هلالی

 

با توجه به این امر که نصب و اجرای دوجداره یکی مهم ترین و اصلی ترین بخش ها است 

باید توسط اشخاص ماهر و دارای تجربه بالا انجام شود

زیرا کوچک ترین اشتباهی در نصب باعث میشود

تمامی زحمات مجموعه از بین برود و

کیفیت پنجره های تولیدی را پایین می آورد 

 

پنجره 
پنجره کیاوین 
پنجره دوجداره 
کیاوین 
پنجره وین تک 
پنجره دوجداره وین تک 
وین تک 
نصب پنجره 
نصب پنجره دوجداره 
نصب پنجره 
نصب پنجره وین تک 
نصب پنجره دوجداره وین تک 
پنجره وین تک در گرمسار 
پنجره در گرمسار 
پنجره هلالی 
پنجره هلالی وین تک 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره هلالی دوجدار وین تک 
نصب نجره 
نصب پنجره وین تک 
نصب پنجره هلالی 
نصب پنجره دوجداره هلالی

 


 

نمای پنجره 

پنجره 
پنجره دوجداره 
نمای پنجره 
نمای پنجره دوجداره 
نمای پنجره هلالی 
پنجره هلالی 
پنجره کیاوین 
کیاوین 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره هلالی در سمنان 
پنجره در سمنان 
پنجره دوجداره در سمنان 
پنجره دوجداره هلالی در گرمسار پنجره 
پنجره دوجداره 
نمای پنجره 
نمای پنجره دوجداره 
نمای پنجره هلالی 
پنجره هلالی 
پنجره کیاوین 
کیاوین 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره هلالی در سمنان 
پنجره در سمنان 
پنجره دوجداره در سمنان 
پنجره دوجداره هلالی در گرمسار پنجره 
پنجره دوجداره 
نمای پنجره 
نمای پنجره دوجداره 
نمای پنجره هلالی 
پنجره هلالی 
پنجره کیاوین 
کیاوین 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره دوجداره هلالی 
پنجره هلالی دوجداره 
پنجره هلالی در سمنان 
پنجره در سمنان 
پنجره دوجداره در سمنان 
پنجره دوجداره هلالی در گرمسار

 

 


 

کیاوین تولید کننده انواع پنجره آماده همکاری با تمامی سازندگان و انبوه سازان 

ساخت انواع پنجره – پنجره دوجداره – پنجره اقتصادی – پنجره وین تک – پنجره هافمن و …. 

 

ما را در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید 

 

 

 پنجره پنجره دوجداره پنجره دوجداره کیاوین کیاوین پنجره upvc upvc پنجره دوجداره کیاووین پنجره دوجداره upvc پنجره ارزان پنجره اقتصادی بهترین قیمت پنجره پنجره برای انبوه سازان پنجره مجتمع پنجره دوجداره مجتمع پنجره upvc مجتمع پنجره ساختمان پنجره دوجداره ساختمان پنجره دوجداره ساختمان مسکونی پنجره دوجداره مجتمع مسکونی پنجره مجتمع مسکونی پنجره ساختمان مسکونی پنجره اقتصادی برای انبوه سازان تولید انبوه پنجره تولید انبوه پنجره دوجداره پنجره دوجداره انبوه پنجره دوجداره برای سازندگان قیمت پنجره به صورت انبوه پنجره دوجداره پیش ساخته پنجره دوجداره اماده پنجره آماده بهترین پنجره دوجداره قیمت پنجره دوجداره قیمت پنجره برای سازندگان قیمت پنجره قیمت پنجره برای انبوه سازان قیمت پنجره وین تک

پنجره پنجره دوجداره کیاوین پنجره کیاوین پنجره مجتمع پنجره ساختمان بهترین پنجره ساختمان بهترین پنجره مجتمع بهترین پنجره برای ساختمان بهتری پنجره برای مجتمع پنجره دوجداره ساختمان پنجره دوجداره مجتمع بهترین پنجره دوجداره برای ساختمان بهترین پنجره دوجداره برای مجتمع پنجره ساختمان مسکونی بهترین پنجره ساختمان مسکونی بهترین پنجره دوجداره ساختمان مسکونی پنجره مجتمع مسکونی بهترین پنجره مجتمع مسکونی

پنجره دوجداره پنجره پنجره کیاوین کیاوین پنجره مجتمع پنجره مجتمع مسکونی پنجره وین تک پنجره گلد وین پنجره دنیز وین پنجره هافمن پنجره پلاس پن کدام پنجره بهتر است پنجره برتر پنجره بهتر پنجره اقتصادی پنجره مجتمع پنجره ساختمان پنجره ارزان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *